7 students

Didaktika anglického jazyka sa zaoberá výučbou angličtiny ako cudzieho jazyka. Učenie sa jazyka znamená na jednej strane osvojiť si jazykové systémy (slovnú zásobu, výslovnosť a gramatiku) a na strane druhej rozvíjať svoje jazykové zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie). Za dodatočné zručnosti pri učení sa cudzí jazyk možno ešte považovať preklad a osvojenie si kultúrneho povedomia.

Tieto hlavné ciele dosiahneme pomocou didaktických princípov, ktoré používajú viacero prístupov, metód, techník a úloh. Slovná zásoba a gramatika sa predstavujú v rámci tém a precvičujú cez všetky jazykové zručnosti zahŕňajúc pritom spomínané princípy v učebniciach, cvičebniciach a dodatočných učebných materiáloch.

V tomto kurze si podrobnejšie preberieme osvojenie jazykových systémov a rozvoj jazykových zručností.

Instructor

Free
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.