11 students

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (po anglicky Content and Language Integrated Learning – CLIL) je termínom, ktorý zastrešuje výučbu odborného pred-metu (napr. fyziky či termodynamiky) a zá-roveň výučbu cudzieho jazyka cez štúdium odborného predmetu.

CLIL sa využíva v situáciách, v ktorých sú odborné predmety alebo časti týchto predmetov vyučované cez cudzí jazyk s dvoja-kým cieľom: a síce naučiť sa obsah odborného predmetu a zároveň naučiť sa cudzí jazyk

Marsh, 1994

Inými slovami, CLIL aplikuje dvojaký prístup: výučbu a aj uče-nie sa, kde sa používa rodný jazyk (v našom prípade slovenčina) a zároveň aj cudzí jazyk (angličtina), aby sa súčasne zvládol obsah odborného predmetu a aj daný cudzí jazyk vo vopred zadefinovaných úrovniach.

Instructor

Free